موضوع چالش :

 استخراج انواع الزامات طراحی سیستم کمک ترمزی کنترل پایداری الکترونیکی (ESP) و ارائه شکست کار متناسب با سیستم

 

زمان ارسال ایده : تا 15 اسفند 1400

فرم ارسال ایده

 

[gravityform id=1 title=false description=false ajax=true]