رایگان

هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در پردازش تصاویر پزشکی

ندارد اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/02/1518:00رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر

رایگان!