رایگان

وبینار روش پژوهش علمی و کاربردی

انجمن علمی نانو دانشگاه اراک باهمکاری هفده انجمن علمی سراسر کشور برگزار می کند وبینار روش پژوهش علمی و کاربردی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

نگاهی مقدماتی به علوم شناختی: با تاکید بر مخاطبان علوم انسانی و اجتماعی

کرسی ارتباطات علم و فناوری يونسكو و انجمن علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و…

رایگان!