رایگان

همایش ژن درمانی برای پزشکی بازساختی

🦠⚗ مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار مینماید:   🧬🩸همایش ژن درمانی برای…

رایگان!

سمینار سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

در این سمینار با مفاهیم اولیه و پایه ای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی آشنا می‌شوید و همچنین با…

77,000 تومان