آمار لحظه ای رویدادستان

0

تعداد شرکت‌کننده

0

تعداد برگزار‌کننده

0

میزان ساعت رویداد برگزار‌ شده

رویداد های ویژه

رویدادستان پلاس

رویداد ها

جدیدترین رویداد های اضافه شده در رویدادستان

برگزارکنندگان

انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه صنعتي… انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه صنعتي…
00 00
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی… اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی…
آکادمی Svincy آکادمی Svincy
انجمن سلول های بنیادی و پزشکی… انجمن سلول های بنیادی و پزشکی…
انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی دانشگاه… انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی دانشگاه…
انجمن علمی- دانشجویی علوم ارتباطات اجتماعی… انجمن علمی- دانشجویی علوم ارتباطات اجتماعی…
انجمن علمی علوم دامی دانشگاه علوم… انجمن علمی علوم دامی دانشگاه علوم…
انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر گرایش… انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر گرایش…
شهید طهرانی مقدم شهید طهرانی مقدم
ELSA ELSA
فاطمه خامسی فاطمه خامسی

رویداد های دنبال شده