اصول نامه نگاری اداری

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

10,000 تومان

PowerPoint

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

40,000 تومان

Excel

…     اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

70,000 تومان

AutoCAD

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

100,000 تومان

GIS

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

200,000 تومان

Safe

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

100,000 تومان

Sap2000

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

200,000 تومان

Etabs

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2212:00رشته تحصیلی: مهندسی عمران

200,000 تومان
رایگان

آشنایی با مسابقه ملی نانو

وبینار آشنایی به مسابقه نانو توسط انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر برگزار میشود. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/1118:01رشته تحصیلی: شیمی،…

رایگان!