16%
تخفیف

آموزش پایتون پیشرفته(پروژه محور)

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه الزهرا برگزار میکند:دوره آموزش پایتون پیشرفته(پروژه‌محور) 16 جلسه و 32 ساعت جناب دکتر آرش دانش – دکتری…

210,000 تومان

اصول نامه نگاری اداری

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

10,000 تومان

PowerPoint

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

40,000 تومان

Excel

…     اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

70,000 تومان

AutoCAD

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

100,000 تومان

GIS

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

200,000 تومان

Safe

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

100,000 تومان

Sap2000

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2819:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

200,000 تومان

Etabs

.. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/11/2212:00رشته تحصیلی: مهندسی عمران

200,000 تومان