قبل
بعدی

ایجاد رویداد طرح شتاب

پایان یافته
شتاب
رایگان

کارگاه آموزشی شب امتحان تاریخیون و نثریون (تاريخ ادبیات عباسی ۲ متون نثر معاصر ۲)

🔰انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم برگزار می کند: 💠 کارگاه آموزشی شب امتحان تاریخیون و نثریون🌙 (تاريخ…

رایگان!