آمار لحظه ای رویدادستان

0

تعداد شرکت‌کننده

0

تعداد برگزار‌کننده

0

میزان ساعت رویداد برگزار‌ شده

رویداد های ویژه

رویدادستان پلاس

رویداد ها

جدیدترین رویداد های اضافه شده در رویدادستان

برگزارکنندگان

انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه صنعتي… انجمن علمی علوم مهندسی دانشگاه صنعتي…
00 00
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی… اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی…
انجمن سلول های بنیادی و پزشکی… انجمن سلول های بنیادی و پزشکی…
انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی دانشگاه… انجمن علمی دانشجویی شیمی کاربردی دانشگاه…
انجمن علمی علوم دامی دانشگاه علوم… انجمن علمی علوم دامی دانشگاه علوم…
انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر گرایش… انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر گرایش…
شهید طهرانی مقدم شهید طهرانی مقدم
ELSA ELSA
انجمن نانو انجمن نانو
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه… انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه…
مجموعه مهندسی آیه مجموعه مهندسی آیه

رویداد های دنبال شده