پایان یافته
رایگان

وبینار کنترل استرس در ارائه علمی

کارگروه آموزش کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار میکند: «وبینار کنترل استرس در ارائه علمی»…

رایگان!
رایگان

مدیریت کارگاه

📣کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی تقدیم میکند: کارگاه مجازی: “مدیریت کارگاه‌”   🔸️”راهبردهای کاربردی برای بهبود عملکرد و افزایش…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

آشنایی با بیوانفورماتیک

⚜️انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار میکند: 《وبینار آشنایی با…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

ژورنال کلاب آنلاین کاردیولوژی

کارگروه آموزش کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل تقدیم می‌کند:  ژورنال کلاب آنلاین Topic: «Association between depressive…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار آشنایی با آزمون فرض آمار

کارگروه آموزش کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار میکند: «وبینار آشنایی با آزمون فرض های…

رایگان!