پایان یافته
کارگاه رباتیک
رایگان

کارگاه رباتیک

در این کارگاه دو روزه شما با رباتیک و بازار کار آن آشنا می شوید و دید ما به رباتیک…

رایگان!