پایان یافته
رایگان

تئوری ذینفعان در روابط بین‌الملل

تئوری ذینفعان در روابط بین‌الملل   اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/01/2818:00رشته تحصیلی: ارتباطات، جغرافیا، حقوق، روان‌شناسی، علوم اجتماعی، فقه و حقوق،…

رایگان!