پایان یافته
وبینار مبانی و اصول مکاتبات اداری
رایگان

وبینار مبانی و اصول مکاتبات اداری

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر با همکاری تشکل های دانشجویی (بسیج دانشجویی، انجمن های علمی: پرستاری، مهندسی پزشکی، میکروبیولوژی و کانون…

رایگان!