رایگان

همایش IE Outlook چشم انداز مهندسی صنایع

هفته پژوهش در پاییز هر سال، فرصت مناسبی برای بررسی دستاورد ها و چالش های فراوری حوزه پژوهش و پزوهشگران…

رایگان!