رایگان

مدرسه ملی ستاد توسعه زیست فناوری – هوش مصنوعی در تشخیص پزشکی

مدرسه ملی زیست فناوری با هدف معرفی زیست فناوری و کاربرد های آن در صنایع و … قصد برگزاری سلسله…

رایگان!