دوره مجازی آموزش برنامه نویسی جنگو (پایتون)

🔰انجمن علمی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران با همکاری اتحادیه مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون و ماشین‌های صنایع غذایی ایران برگزار…

250,000 تومان