پایان یافته
رایگان

تفسیر و بررسی CBCT جهت جراحی های داخل دهانی و ایمپلنت

برای جراحی های داخل دهانی و به خصوص جراحی ایمپلنت دندانی، نیاز به رادیوگرافی محرز است. با توجه به پیشرفت…

رایگان!