پایان یافته
رایگان

وبینار “آنچه از اینترنت نمی دانید!”

برگزاری وبینار اینترنت به مناسبت روز جهانی اینترنت توسط انحمن علمی آموزشکده فنی و حرفه ای قائم زنجان – توسط…

رایگان!