پایان یافته
رایگان

بازدید از کارخانه ی سیمان تهران

 انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی برگزار میکند: بازدید از کارخانه سیمان تهران  ظرفیت محدود  تاریخ بازدید: دوشنبه ۲۱ اسفند…

رایگان!