پایان یافته
رایگان

آشنایی با مهندسی نفت با رویکرد صنعتی

🔴📢 انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران برگزار میکند📣🔴   👨🏻‍💻آشنایی با مهندسی بهره برداری از منابع نفت با…

رایگان!