پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: جذب و ذخیره انرژی زیستی کربن به عنوان فناوری انتشار منفی

در حال حاضر زيست فناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا…

رایگان!