دوره مجازی نسخه خوانی تکنسین داروخانه

انجمن علمی نانو دانشگاه اراک برگزار می کند 📌 دوره مجازی نسخه خوانی تکنسین داروخانه 🧑‍🏫مدرس: دکتر محمد عسگری سرفصل…

200,000 تومان