مدرسه مهارت های نرم

مهارت های نرم در حقیقت مهارت های زندگی هستند که باید از دوران مدرسه به ما آموزش می دادن اما…

120,000 تومان