رایگان

مدرسه ملی ستاد توسعه زیست فناوری – هوش مصنوعی در تشخیص پزشکی

مدرسه ملی زیست فناوری با هدف معرفی زیست فناوری و کاربرد های آن در صنایع و … قصد برگزاری سلسله…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه ستاد توسعه زیست فناوری – بیولوژی (زیست شناسی) بر لبه آشوب : فیزیولوژی برخالی

در حال حاضر زيست فناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا…

رایگان!