پایان یافته
رایگان

کارگاه مجازی داستان خوانی متون عربی

انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم برگزار می کند: کارگاه مجازی داستان خوانی متون عربی با حضور دکتر…

رایگان!