پایان یافته
رایگان

نشست گفت و گو آنلاین آشنایی با لهجه های مختلف زبان عربی و جایگاه آن در بازار کار

انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم برگزار می کند : نشست گفت و گو آنلاین آشنایی با لهجه…

رایگان!