پایان یافته

اقتصاد دیجیتال و چالش‌های نوظهور سیاستگذاری (با مرور مثال‌های عملی)

انجمن علمی حکمرانی و سیاستگذاری شریف با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی برگزار می‌کند: 📌 رویداد اقتصاد دیجیتال و چالش‌های…

100,000 تومان