رایگان

مسیر تبدیل شدن به یک کارشناس لجستیک و زنجیره تامین

وبینار مسیر تبدیل شدن به کارشناس لجستیک و زنجیره تامین یکی از سلسله وبینار های شغلی در حوزه مهندسی صنایع…

رایگان!