پایان یافته

کارگاه مدلسازی سکته مغزی در موش آزمایشگاهی

عنوان کارگاه: مدل‌سازی سکته مغزی در موش آزمایشگاهی شیوه برگزاری: حضوری مدرسین: دکتر عابدین وکیلی، استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان…

80,000 تومان