پایان یافته

نیازمندی های ایجاد کسب و کار : چگونگی تامین سرمایه و جذب سرمایه گذار

در این وبینار نیازمندی های ایجاد کسب و کار برای دانشجویان شرح داده می شود از جمله سرمایه مورد نیاز…

10,000 تومان