پایان یافته
رایگان

کارگاه آموزشی شب امتحان صرفیون ( صرف 1 و 3)

باسمه تعالی انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم برگزار می کند : کارگاه آموزشی شب امتحان صرفیون (…

رایگان!