پایان یافته

دوره مجازی طـــــراحـــی تـــــــوربین بادی به کمک نرم افزار FAST

انجمن علمی دانشجویی انـــرژی دانشگاه فردوسی با همکاری پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند: دوره طـــــراحی توربین بادی…

200,000 تومان