پایان یافته
رایگان

جلسه بررسی کاربرد های فناوری های نوین در پژوهش و آموزش آناتومی دامپزشکی

این کارگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود و در خصوص نقش و کاربرد…

رایگان!