پایان یافته
رایگان

کاربرد نانو غشاها در مهندسی بافت

این دوره رایگان و در بستر اسکای روم برگزار میشود اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/03/1210:00رشته تحصیلی: بهداشت عمومی، بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی دارویی،…

رایگان!