پایان یافته
رایگان

نشست آشنایی مقدماتی با تحلیل مسائل خاورمیانه در مطبوعات و خبرگزاری‌ها

آشنایی مقدماتی با تحلیل سیاسی و مسائل خاورمیانه در مطبوعات و رسانه‌ها و خبرگزاری ها توسط جناب آقای رجبی،خبرنگار و…

رایگان!