پایان یافته
رایگان

وبينار “نقش گواهینامه های سبز ساختمانی در کاهش انتشار کربن

در این وبینار به معرفی، بررسی نقش و نحوه استفاده از گواهینامه های سبز ساختمانی و تاثیر آنها در کاهش…

رایگان!