رایگان

HR Evolution – Dr. Asal Aghaz Course – Amirkabir University of Technology

نشست درس مدیریت منابع انسانی دکتر عسل آغاز در دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ با حضور جناب…

رایگان!