پایان یافته
بررسی شتابدهنده‌های پزشکی و معرفی روش رادیوتراپی حین عمل جراحی (iort)
رایگان

بررسی شتابدهنده‌های پزشکی و معرفی روش رادیوتراپی حین عمل جراحی (iort)

وبینار بررسی شتابدهنده‌های پزشکی و معرفی روش رادیوتراپی حین عمل جراحی (iort) اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/03/2618:00رشته تحصیلی: پزشکی، علوم مهندسی،…

رایگان!