رایگان

مدرسه ملی ستاد توسعه زیست فناوری – هوش مصنوعی در تشخیص پزشکی

مدرسه ملی زیست فناوری با هدف معرفی زیست فناوری و کاربرد های آن در صنایع و … قصد برگزاری سلسله…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مسیر شغلی در صنعت تجهیزات دندانپزشکی

مسیر شغلی در صنعت تجهیزات دندانپزشکی صنایـع دندانپزشـکی، نقـش مهم و راهبردی در سـلامت دهان و دنـدان داشـته و از…

رایگان!