پایان یافته
رایگان

وبینار آشنایی با بکارگیری فناوری های نوین انرژی خورشیدی در گلخانه های کشاورزی

انجمن علمی دانشجویی انرژی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند: دهمین جلسه از سلسله جلسات انرژی پلاس با عنوان: آشنایی…

رایگان!