پایان یافته

کارگاه آموزش نرم افزار آماری AMOS

کارگاه آموزش نرم افزار آماری ایموس که برای تحلیل های آماری ازجمله تحلیل عامل تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری…

200,000 تومان