پایان یافته
رایگان

وبینار بررسی و آشنایی با تکنولوژی هیترهای تابشی کاتالیستی

ارائه دهنده : جناب دکتر مصطفی باغشیخی مفرد عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی قم سرفصل های وبینار:…

رایگان!