رایگان

دوره پایتون

از یکشنبه 21 ام ب مدت دو هفته برگزار میشود https://idpay.ir/civilyazd/file/257815 لینک پرداخت و ثبت ناام اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/01/2117:0021401/01/2317:0031401/01/2817:0041401/01/3017:00رشته…

رایگان!