دوره جامع آنالیز کیفی و کمی پراش پرتو ایکس (XRD)

 دوره جامع آنالیز کیفی و کمی پراش پرتو ایکس  (XRD) اعطای گواهی انگلیسی شرکت کنندگان دوره های قبلی آکادمی شیمی…

400,000 تومان