پایان یافته

پردازش تصاویر دیجیتال

انجمن علمی مهندسی پزشکی و برق دانشگاه نیشابور برگزار میکنند سر فصل ها: پردازش تصویر دیجیتال در متلب فصل اول:مقدمه…

55,000 تومان