رایگان

وبینار آمادگی ازمون پیشکارورزی

وبینار آمادگی ازمون پیشکارورزی با تدریس دکتر محمدامین حاجی اندواری 2.5 درصد برتر ازمون پیش کارورزی و مدال نقره المپیاد…

رایگان!
پایان یافته

وبینار آمادگی جهت ورود به بالین

وبینار آمادگی جهت ورود به بالین چه آزمون علوم پایه را به تازگی داده باشید و وارد فیزیوپات شده باشید،…

10,000 تومان