پایان یافته

کارخانه کسب و کار

این نشست با همکاری انجمن علمی مدیریت دانشگاه الزهرا برگزار میشود.

50,000 تومان