یادگیری عمیق پیشرفته

📣 شاخه IEEE دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌کند:   ✅ دوره‌ی یادگیری…

400,000 تومان
پایان یافته

دوره آموزشی یادگیری عمیق مقدماتی

📣 شاخه IEEE دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌کند: ✅ دوره‌ی یادگیری عمیق…

350,000 تومان