رایگان

مدین (MEDIN) مجموعه کارگاه های خروجی محور ثبت اختراع در زمینه آموزش پزشکی

کارگاه مقدماتی رویداد مدین پیش به سوی مخترع شدن مدین چیست؟ مدین (MEDIN) مجموعه کارگاه های خروجی محور ثبت اختراع…

رایگان!