پایان یافته

دوره محاسبات کوانتومی برای برنامه نویس ها

تیم مهندسی کورپی و آزمایشگاه علم داده PDAT برای اولین بار در ایران برگزار می کند دوره محاسبات کوانتومی برای…

600,000 تومان